Изграждане на Съда на Нефритения Император (Построение Сосуда Нефритового императора)

Изграждане на Съда на Нефритения Император

Баочжэн (Христо Сотиров)Дата: 20 януари 2019

Съдът на Нефритения Император – главата и мозъка е не просто фундаментален, но единственият и най-важен съд за реализацията на вътрешната алхимия. Фокусираното усилие на мозъка е това, което позволява всички процеси вътре в нас да се разбират, да се управляват и да се трансформират. Трансформацията на енергията и контролируемото повишаване на честота й е висшата реализация на вътрешната алхимия и съкровената цел на всеки адепт.

Вътрешната алхимия зависи и от други фактори, като работата на корема и наличието на вътрешна структура, но всички те остават непълноценни, ако мозъкът не е задействан в процеса. От друга страна, формирането на всички допълнителни фактори във вътрешната алхимия е невъзможно, ако мозъкът не е включен в работата по изграждането им.

Съгласно даоистката алхимия, изграждането на мозъка минава през три етапа:

Тези етапи са абсолютно обективни и отговарят на строги и ясни физиологически изменения в мозъка. Балансирането е свързано с изравняване на степента на напълване на отделите на мозъка и особено – двете полукълба; когато мозъкът е балансиран ние сме овладели изкуството на внимаване. Синхронизацията е свързана с постигането на временно сцепление между отделите на мозъка, което дава допълнителна сила на мозъка и позволява временно управление на процесите вътре в нас и частична трансформация на енергията; когато мозъкът е синхронизиран, ние сме овладели изкуството на съсредоточаване. Центрирането на мозъка е свързано с формирането на нова структура в мозъка – ниуан-гун – която е негов  център и е в състояние да  управлява и трансформира енергията постоянно. Ако първите два етапа предполагат количествени изменения в работата на мозъка, третия предполага качественото му изменение. Когато мозъкът е центриран, ние сме овладели изкуството на концентриране.

Занятието ще направи максимално задълбочена преработка на мозъка, включвайки работа с елементи от интегрален масаж и използването на балсам 900 за подхранване на мозъка.

Практиката ще завърши с прием на чай за усвояване на състоянието.

Програма

Разписание

12.30-14.30

Цена

Обща    25

За членове на INBI 20

Посочената цена е в евро.

Водещ

Баоджън

Място на провеждане

София, България, бул. „Черни връх“ № 47, ет. 5, център INBI

Регистрай се

 

ФИО*
Телефон*
Город*
Эл. адрес*
Поле для вопроса

 

 

Баочжэн (Христо Сотиров)Сосуд Нефритового императора – голова и мозг не просто фундаментальный, но единственный и самый важный сосуд для реализации внутренней алхимии. Фокусированное усилие мозга – то, что позволяет нам понимать, управлять и трансформировать все процессы внутри нас. Трансформация энергии и контролируемое повышение ее частоты является высшей реализации внутренне алхимии и сокровенной целью каждого адепта.

Внутренняя алхимия зависит и от других факторов, таких как работа живота и внутренней структуры, но они все остаются неполноценными, если мозг не задействован в процессе. С другой стороны, формирование всех дополнительных факторов во внутренней алхимии невозможно, если мозг не подключен к работе по их построению.

Согласно даосской алхимии, построение мозга проходит через три этапа:

Эти этапы абсолютно объективны и соотносятся с реальными физиологическими изменениями мозга. Балансировка связана с выравниванием степени наполнения отделов мозга и особенно – двух полушарий; когда мозг сбалансирован, мы овладели искусством внимания.

Синхронизация связана с постижением временного сцепления между отделами мозга, что даёт дополнительную силу мозга и временное управление процессами внутри нас, а также частичную трансформацию энергии; когда мозг синхронизирован, мы овладели искусством сосредоточивания.

Центрирование мозга связано с формированием новой структуры в мозге – ниван-гун – которая является его центром и в состоянии управлять и трансформировать энергию постоянно. Если первые два этапа подразумевают количественные изменения в работе мозга, то третий подразумевает его качественное изменение; когда мозг центрирован, мы овладели искусством концентрации.

Занятие предполагает максимально углубленную проработку мозга, включая работу с элементами интегрального массажа и использованием бальзама 900 на питание мозга.

Практика завершится принятием чая для усваивания состояния.

Программа

Расписание

12.30-14.30

Цена

Общая: 25

Для членов INBI: 20

Стоимость указана в евро.

Ведущий

Баочжэн

Место проведения

бул. «Черни връх» № 47, ет. 5, центр INBI

Регистрация на мероприятие

 

ФИО*
Телефон*
Город*
Эл. адрес*
Поле для вопроса

Связанные записи:

Новости проекта The Perfect One